1 Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:  Opdrachtnemer: Folieman

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de opdrachtnemer.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

 

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.2 Een offerte wordt tot overeenkomst doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk dan wel per e-mail bevestigt.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

 

3 Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs (tussentijds) te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. Onder onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden worden in ieder geval verstaan prijswijzigingen ten aanzien van BTW/belastingen, lonen, wisselkoersen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmaterialen of prijsverhogingen van de benodigde materialen door de fabrikant. In dit geval zal Opdrachtgever hiervan altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte worden gesteld.

3.2 In de in de offerte genoemde prijsopgave zijn tevens begrepen reis- en eventuele verblijfkosten.

 

4 Betalingsvoorwaarden

4.1 De volgende betalingsregeling is van toepassing: een aanbetaling van 50% van het overeen gekomen bedrag na het ondertekenen van de offerte. De resterende 50% na levering en binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum.

4.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

4.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt.

4.4 De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de onderneming van Opdrachtgever wordt verkocht of beëindigd; e. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.5 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever in verzuim en treedt de contractuele rente conform 4.6 rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

4.6 Rente bij zakelijke transacties:

De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

4.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:

Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met eventuele rente op grond van artikel 4.6, met een minimum van € 50,--.. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

4.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:

Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden wordt de consument / Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling -waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt- vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

4.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

 

5 Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

5.1 Opdrachtgever garandeert dat de ruiten welke hij van folie wenst te laten voorzien door Opdrachtnemer geschikt zijn daarvoor. Opdrachtgever garandeert derhalve dat de ruit(en) op de juiste wijze gemonteerd zijn, voldoen aan de geldende richtlijnen (conform bouwbesluit) en geen lekkages vertonen.

5.2 Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

5.3 Omstandigheden, die een overmachtssituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen van opzet of grove schuld van personen van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

5.5 Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

5.6 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

6 Wijziging van de opdracht

6.1 Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, zoals bijvoorbeeld aanpassing van de opdracht.

6.2 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

6.3 Bij wijziging van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de oorspronkelijke opdracht en daarmee één geheel vormen Beëindiging van de opdracht

7.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

7.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

7.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.

7.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

7.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Intellectueel eigendom

8.1 Van alle ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakte ontwerpen en vervaardigde producten behoudt Opdrachtnemer alle rechten waaronder maar niet uitsluitend de eventueel aanwezige auteursrechten.  

8.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn, tenzij Opdrachtnemer hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Opdrachtnemer ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

8.3 Indien Opdrachtnemer zich niet aan het onder 8.2 gestelde houdt, verbeurd Opdrachtnemer een direct opeisbare boete van € 150 per dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding duurt.

8.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

 

9 Aansprakelijkheid 

9.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

9.2 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever waartegen Opdrachtnemer verzekerd is en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg is van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

9. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt indirecte schade, bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

9. 2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

9. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

9. 2e De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag waarvoor Opdrachtnemer verzekerd is.

9.2.f Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal het honorarium zoals Opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

 

10 Geschillen en Klachten

10.1 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

10.2 Het indienen van een klacht geeft de Opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

10.3 Geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter.

 

 

 

­